Homepage English
Homepage Nederlands
Contact
Organisation
Research
Events
Clinical Research Bureau
Links
Funding
Portfolio
PEG-IFN HBV Treatment Index

SLO
De SLO is een stichting die als doel heeft het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ziekten van de lever, maag en darm. Het is een instelling zonder winstoogmerk die reeds 25 jaar bestaat. U kunt hier de statuten downloaden.

De SLO ondersteunt niet alleen onderzoek naar het voorkomen en behandelen van ziekten van de lever, de galwegen, de alvleesklier en het maag-darm stelsel, maar ook onderzoek op het gebied van leverchirurgie en levertrans­plantatie. Tevens organiseert en ondersteunt de SLO bijeenkomsten gewijd aan nieuwe ontwikkelingen binnen de genoemde vakgebieden. Een groot deel van de activiteiten van de SLO vindt plaats binnen het Erasmus MC te Rotterdam. Daarnaast coördineert de SLO veel grote internationale onderzoeksprojecten.
Via de volgende link kunt u een filmpje bekijken van de Liver Unit van het Erasmus MC.

Activiteiten
Om de belangrijke faciliterende functie voor wetenschappelijk onderzoek gestalte te geven, werd door de SLO in 1990 het Clinical Research Bureau opgericht binnen de afdeling Maag-Darm-Leverziekten van het Erasmus MC. Dit bureau beschikt over kennis en ervaring met het opzetten en uitvoeren van onderzoek dat voldoet aan (inter)nationale criteria zoals vastgelegd in de GCP (Good Clinical Practice), FDA en EU richtlijnen. Het bureau bewaakt administratieve procedures en onderhoudt contacten met onderzoekers in binnen- en buitenland. Binnen het Bureau zijn projectmanagers, datamanagers, researchverpleegkundigen en een statisticus actief.

Het wetenschappelijk onderzoek betreft zowel klinisch-patiëntgebonden onderzoek als basaal-wetenschappelijk onderzoek. De SLO is betrokken (geweest) bij een groot aantal nationale en internationale studies waarvan de resultaten worden gepubliceerd in zeer vooraanstaande medische tijdschriften, zoals de New England Journal of Medicine, The Lancet, Annals of Internal Medicine, Gastroenterology, Gut, Hepatology en Journal of Hepatology.

In 2014 waren via de SLO 42 personen aangesteld in het Erasmus MC, waaronder promovendi, analisten, researchverpleegkundigen, datamanagers en administratieve medewerkers.

De SLO heeft een cruciale rol gespeeld bij het tot stand komen en de verdere ontwikkeling van het Rotterdamse programma voor Levertransplantatie. Dit heeft ertoe geleid dat Rotterdam thans het grootste centrum voor levertransplantatie bij volwassenen is in Nederland.

Ook bij het opzetten en verbreden van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is de SLO van groot belang geweest, onder meer door investeringen in laboratorium apparatuur en het aantrekken van veelbelovende wetenschappers. Dit heeft geresulteerd in een aantal bloeiende lijnen van basaal onderzoek o.a. op het gebied van afstoting na levertransplantatie, de chronische virusziekten hepatitis B en C, en inflammatoire darmziekten.

De SLO is betrokken bij het organiseren van medisch-wetenschappelijke congressen en nascholingsactiviteiten voor medisch specialisten, basale wetenschappers en zij die daartoe in opleiding zijn. De SLO organiseert jaarlijks de Erasmus Liver Day en reikt de Mark van Blankenstein - SLO Prijs uit aan studenten die uitstekend wetenschappelijk onderzoek hebben verricht op het gebied van Maag-, Darm en Leverziekten in het Erasmus MC.

Organisatie
Het Bestuur van de SLO wordt gevormd door academische onderzoekers die hun onderzoeksprojecten ondergebracht hebben bij deze stichting. Er is een vaste en volstrekt transparante werkwijze met een door een accountant gevoerde financiële administratie. Het jaarlijkse Financiële verslag wordt beoordeeld door KPMG Accountants BV. Statutair is bepaald dat de bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

Er is een Dagelijks Bestuur bestaande uit prof.dr. H.J. Metselaar (voorzitter, dr. R.J. de Knegt (penningmeester) en dr. B.E. Hansen (secretaris). Daarnaast is er een Raad van Toezicht waarin zitting hebben: P.A. van Leeuwen, arts, MBA; ir.drs. R.E. Wolleswinkel en prof.dr. J. Jeekel.

Inkomsten
De SLO verkrijgt financiële middelen door donaties, erfenissen, legaten, beurzen voor onderzoek van stichtingen en instellingen en door sponsoring van (medisch-farmaceutische) bedrijven. De industriële sponsoring heeft een tweeledig karakter. Enerzijds neemt de SLO deel aan studies die georganiseerd worden vanuit de industrie, waarvoor zij gelden ontvangt om het benodigde personeel aan te stellen en overige kosten te dekken. Anderzijds zoekt de SLO zelf sponsors die bij willen dragen aan het realiseren van door de SLO geïnitieerd onderzoek. De nadruk bij de SLO ligt op dit laatste type onderzoek.
Hier kunt u het jaarverslag van 2014 downloaden.

ANBI
De SLO is erkend als schenkingstichting (zgn. ANBI) zodat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Fiscaal nummer: 8039.12.705.

financieeljaarverslag2014.pdf financieeljaarverslag2014.pdf

 
Contact information
Foundation for Liver and Gastrointestinal Research
P/A Erasmus MC, Room Ha 204
Address
's Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam
colofon - disclaimer